To The Point | Voorwaarden
tothepoint,
15134
page-template-default,page,page-id-15134,page-child,parent-pageid-6,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met to the point, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching,therapie en andere vormen van ,begeleiding hierna te noemen ‘begeleidingstraject’ of ‘coaching’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door to the point.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

 1. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor to the point.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en to the point komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 3 Annulering door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een ondersteuningstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een ondersteuningstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
 3. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
 4. Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
 5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door To the point

To the point heeft in geval van een ondersteuningstraject het recht om zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan to the point betaalde bedrag.

Artikel 5 Medewerking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal to the point steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke to the point noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
 2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever to the point apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die to the point aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

Artikel 6 Wijzigingen

 1. Hoewel to the point een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is to the point tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
 2. Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
 3. Wanneer to the point instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door to the point steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch to the point behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door to the point gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Prijs

 1. De prijzen van to the point zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
 2. Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft to the point toch het recht BTW in rekening te brengen.

Artikel 9 Betaling

(zie de betalingsvoorwaarden)

 1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door to the point anders is aangegeven, dient betaling van de door to the point verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is to the point gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra to the point vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien to the point verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

Artikel 10 Auteursrecht

Het auteursrecht op de door to the point uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij to the point, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van to the point zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor schade voor to the point is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. to the point is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. to the point is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
 3. De opdrachtgever vrijwaart to the point en haar medewerkers of externe partijen die in naam van to the point training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake va schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door to the point (op)geleverde wordt gemaakt.

Artikel 12 Geschillen

 1. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
 2. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
 3. Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van to the point.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de to the point en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

U dient per sessie contant of per PIN af te rekenen. U ontvangt aan het einde van iedere sessie een factuur.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 2% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut (to the point)de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.